.

معنی نام های اصیل ایرانی

 • آ
  • آبان: نام ایزد آب در دین زرتشتی[۱]
  • آبان‌دخت: همسر دارا (داریوش سوم)[۲]، دخترآبان
  • آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی [۳]
  • آتوسا: دختر کوروش بزرگ و همسر داریوش بزرگ همچنین دختر اردشیر دوم[۴]
  • آتنا:الهه عشق و مهربانی یونانی
  • آدینا: الهه زیبایی‌ها
  • آذرنوش: نام یکی از پسران اسفندیار است [۵]
  • آذین: تزئین، آرایش، نام فرماندهٔ لشکر بابک خرمدین[۶]
  • آراد: نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که بروز آراد متعلق است، روز بیست وپنجم از هر ماه شمسی که آن را ارد نیز گویند و در این روز نو بریدن و نو پوشیدن را نیک و سفر و نقل و تحویل شوم شمردندی
  • آراه: نام فرشته موکل روز ۲۱ ازماه پنجم درآئین زرتشت
  • آرتا: پاک و مقدس
  • آرتمن:نام فرزند داریوش بزرگ و برادر بزرگ خشایارشااست.[۷]
  • آرتمیس : از ایزدان اسطوره‌ای یونان و خدابانوی شکار و ماه و حاصلخیزی، نام یکی از فرماندهان جنگی خشایارشا شاه
  • آرتین: نام هفتمین پادشاه ماد به نقل از پیرنیا[۸] پاک و مقدس، پسر
  • آرزو: در شاهنامه دختر ماهیار گوهرفروش و همسر بهرام گورهمچنین نام دختر سرو شاه یمن و همسر سلم پسر فریدون است.[۹] کام، مراد، معشوق، امید.
  • آرش: درخشان، آفتاب، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر
  • آرشام: بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش هخامنشی، نیرومند
  • آرشان: فرزند اردشیردوم
  • آرشیدا: در عرش و ملکوت، نام ترکی، دختر
  • آرمان: آرزو، خواسته، مراد، خواهش[۱۰]
  • آرمیلا :نام دختران در ایران باستان شاه خوارزم بکتاش
  • آرمیتا: آرامش یافته، کلمه‌ای زرتشتی است
  • آرمین:کی آرمین پسر کیقباد پادشاه پیشدادی[۱۱]
  • آرنا: نژاد آریایی
  • آروین: تجربه، آزمایش، آزمون[۱۲]
  • آریا: آزاده و نجیب، نام فرماندهٔ سپاه ایران در زمان کوروش بزرگ، نام پادشاه ماد[۱۳]
  • آریا فر: دارنده شکوه آریایی[۱۴]
  • آریا مهر: دارنده مهر ایران، از سرداران داریوش سوم[۱۵]
  • آریتا: با فضیلت، پرهیزکار، نام یونانی، دختر
  • آرین: سفید پوست آریائی
  • آزا: سالم - نام کردی و لُری و لَکی
  • آزاده: نام کنیزی رومی چنگ زن است که بهرام پسر یزدگرد او را خریده بود.[۱۶] بدون وابستگی به تعلقات دنیایی - وارسته
  • آزرم: شرم، مهر، دوست داشتن، نام دختر خسرو پرویزساسانی[۱۷]
  • آزرم‌دخت: پس از پوراندخت به پادشاهی رسید و به مدت چند ماه پادشاه ساسانی بود.[۱۸] دختر همیشه جوان
  • آزیتا: آزاده
  • آسو: افق، نام کردی، پسر
  • آسام:عصا (معنای تحت اللفظی آن عصای پیری پدر و مادر)، نام لری، پسر
  • آفر: آتش - ماه نهم سال شمسی
  • آفره دخت: دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده‌است.
  • آکام: سرانجام، نام کردی، پسر
  • آکو: قله کوه، نام کردی، پسر
  • آگرین: آتشین، نام یک کوهستان در کردستان، نام کردی، دختر
  • آلا: بیرق، پرچم، (تلفظ با تشدید ل)، نام کردی، دختر و پسر
  • آلان: نام کوهستانی در کردستان، نام کردی، دختر
  • آله: دختر مو بور، (تلفظ با تشدید ل)، نام کردی، دختر
  • آماندا: در امن و امان، نام ترکی، دختر
  • آمیتیس: شاهزاده خانم ایرانی نوهٔ کیاکساد پادشاه ماد[۱۹]
  • آناهیتا: نام الههٔ آب[۲۰]
  • آندیا: فرشتهء کوچک , دختر پاک،تششع خورشید، یکی از تمدن‌های عالی آغاز هزاره اول پیش از میلاد در حاشیه رود قزل اوزن،نام همسر بابلی اردشیر شهریار هخامنشی است،
  • آنیسا: به معنی مانند عشق، ایرانی، نام دختر
  • آوات: امید و آرزو، نام کردی، دختر و پسر
  • آوان: نام کوهستانی در کردستان، نام کردی، دختر
  • آونگ: شبنم نام کردی، دختر
  • آویسا: به سان آب
  • آهو: غزال، شاهد، معشوق، فریاد و آواز بلند[۲۱]
  • آیدا: نامی اروپایی، ترکی، عربی. ترکی:در ماه، اروپایی و عربی: پاداش و هدیه، دختر
  • آیدان: از ماه، آفریده شده ازماه، زیبا چهره‌ای که از ماه آمده باشد، نام ترکی، دختر
  • آیسان: مانند ماه، نام ترکی، دختر
  • آیشن: مهشاد، نام ترکی، دختر
  • آیلا: هاله اطراف ماه وسایرسیارات، شفق، درخشش، نامترکی، دختر
  • آیلار: ماهان، ماهها، مجازا به معنی زیبارو، نام ترکی، دختر
  • آیناز: مهناز، نام ترکی، دختر
  • آیلین: هاله ماه، نام ترکی، دختر
  الف
  • اتابک: به معنی پدر بزرگ، نگاهدارنده، نام ترکی، پسر [۲۲]
  • اتسز: نام ترکی، لاغر و استخوانی، از پادشاهان خوارزم[۲۳]
  • اختر: ستاره، علم، درفش، فرشتهٔ موکل کرهٔ زمین[۲۴]
  • ارد: خیر وبرکت، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکانی[۲۵]
  • اردشیر: نام پادشاه ساسانی، اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان[۲۶]
  • اردوان: پادشاه اشکانی[۲۷]
  • اردلان: (مرکب از: ارد درستی و راستی و پارسائی + لان مزید موخر) - اسم طایفه‌ای از ایلات کرد ایران که در سنندج مسکن دارند. اهالی آن از دیگر طوایف بحسن خلق و جلادت امتیاز دارند.
  • ارژن: نوعی درخت کوهی[۲۸]نام کردی
  • ارژنگ: آرایش، کتاب مانی نقاش، پهلوان تورانی که به دست طوس کشته شد، نام دیوی در شاهنامه[۲۹]
  • ارسلان: شیر، دلیر و شجاع، نام پادشاه سلجوقی، نامترکی، پسر[۳۰]
  • ارسیا :زلال و شفاف مانند اشک چشم-به کسر الف اول - مرکب از ارس(اشک چشم) + یا نسبت
  • ارشیا: تخت واورنگ پادشاهی[۳۱]
  • ارغوان: نام درختی با گل و شکوفه‌های سرخ رنگ[۳۲]، ناممغولی، دختر
  • ارمغان: هدیه، تحقه، سوغات[۳۳]، نام مغولی، دختر
  • ارنواز:دختر جمشید شاه پیشدادی[۳۴]، نوازش شده اهورا
  • اروانه: نام گلی کوهی است - نامی کردی
  • استدیریکا: مرد دانشمند
  • استر: ستاره، برادرزاده مردخای و همسر خشایارشا[۳۵]
  • اسرین: اشک (زلال)، نام کردی / اورامیهورامانی/، دختر
  • اسفندیار: - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد[۳۶]، پاک آفریده شده
  • اشکان: منسوب به اشک، بنیانگذار پادشاهی پارت[۳۷]، همانند اشک (پاک و زلال)
  • اشکبوس: پهلوان دارای جامه کبود رنگ / (اَشک +کَبوس یا (کَبوث)/ «اشک» به معنی «پهلوان» و «کَبوس یا کَبوث» به معنی «رنگ کبود» و در مجموع اَشک کَبوس یا اَشکَبوس -که به سکون کاف نیز خوانده می‌شود- به معنی «پهلوان دارای جامه کبود رنگ» می‌باشد / اشکبوس در شاهنامه نام پهلوان کوشانی است که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد.[۳۸]
  • افسانه: داستان، سرگذشت، شهرت یافته[۳۹]
  • افسون: نام شاعری پارسی گوی در هندوستان در قرن نوزدهم میلادی، سحر و جادو، حیله و تزویر[۴۰]
  • افشین:سردار ایرانی که بابک خرمدین را دستگیر کرد.[۴۱] با همت
  • افشار: شریک، رفیق نام ایل نادر شاه[۴۲]
  • اکوان (آکمین): مردی که همنبرد رستم بود[۴۳]
  • امید: (به زبان پهلوی امیت) نام پدر آذرپات، آرمان، انتظار، آرزو[۴۴]
  • انوش (آنوشا): بی مرگ، استوار و جاوید، دختر مهرداد ششم[۴۵]
  • انوشروان: دارندهٔ روح جاویدان، لفب خسرو اول پادشاه ساسانی[۴۶]
  • انوشه: خوش و شاد،آفرین [۴۷]
  • اورنگ: عقل و کیاست، تخت پادشاهی، نام فرستادهٔ پادشاه کشمیر به یمن[۴۸]
  • اوژن: شکست دهنده، دشمن برانداز[۴۹]
  • اوستا: اساس و بنیان، پناه و ملجأ[۵۰] نام کتاب آسمانی زردشت
  • اهورا: (اهورامزدا) نام خداوند[۵۱]
  • ایاز:نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی[۵۲]، بزرگ و پاینده
  • ایده: فکر نو
  • ایران: نام پسر هوشنگ، منسوب به آریا، محل زندگی آریانژادان[۵۳]
  • ایراندخت: دختر ایران، نام مرکب
/ 0 نظر / 382 بازدید